Bestaat God?

Bestaat God?

God?’ is een woord waar iedereen weer iets anders onder verstaat. Daarom zeggen veel mystici dat wij het       b e e l d van God (en Boeddha)  i n  o n s z e l f,  moeten doden, omdat het woord ‘God’ alleen maar tot misverstanden leidt. Om dit duidelijk te maken zou ik zelfs willen zeggen: God gelooft niet in God (Jezus’ volgelingen werden beschuldigd goddelozen te zijn, omdat zij niet in de traditionele god geloofden).

‘ Got’ is wat wij als god verzinnen en projecteren. ‘Gotheit’  is onze diepste bron en wij kunnen daar contact mee vernemen als we goed luisteren met stilte om ons heen. (Eckhart,  13e eeuw)

Mediadebatten moeten daarom ophouden met die bedompte sfeer van: ´bestaat ie nou of bestaat ie niet?´. Met zo´n vraag naar het mogelijke bestaan van een God hebben mensen als Jezus of Boeddha zich niet op die manier bezig gehouden.  Kennen van het goddelijke ligt niet in bewijzen, maar in de diepte van onze ervaring, in de diepte van ons menszijn.
De vaak gehoorde uitdrukking ´ Er zal toch wel iets zijn´, bevindt zich op de grens van onverschilligheid. Er ontbreekt iedere hartstocht aan, ieder appèl tot het nemen van verantwoordelijkheid voor mens en wereld. Het is geen geloof.

De procestheologie.

De procestheologie is voortgekomen uit de inzichten hoe onze werkelijkheid is (quantummechanica). De splitsing geloof-wetenschap is daarbij opgeheven. Een mooi overzichtsartikel is hier te vinden: meer

Moderne zingeving: 

bijv. mijn boek ‘theologie voor dummies’, waarin de saecularisatie-theologie. Boek is nog niet gepubliceerd. Interesse? Mail mij.

Of in mijn boek ‘Coaching in de studententijd  (Acco, 20017). Meer info

Of het nieuwe boek van Gerko Tempelman, waarin het probleem van het kwaad mooi uitgewerkt wordt. Het boek staat op bol.com – daar staat ook alle info.

Ongeneeslijk Religieus – hoe God verdween uit onze wereld/mijn leven en waarom steeds meer filosofen zeggen dat-ie terug is Uitgeverij: Kok Utrecht.

Maar zie ook op deze site zelf over theologische vernieuwing.

duif als afbeelding van de Heilige Geest. Die betekent de liefde tussen vader en zoon of dochter; of zuivere moederliefde voor dochter of zoon. Die liefde uit zich wel fysiek, maar is met name 'geestelijk',, d.w.z. in ons geestelijk bewustzijn geborgen en daar herinnert.

Geloof is betrokkenheid

Faith‘ is de vertaling van het Griekse ‘pistis‘ dat niet geloven in de zin van ´voor waar houden op gezag´ betekent maar vertrouwen waar een appèl tot handelen op volgt. Obama brengt een overtuiging, hij is niet cynisch en apathisch geworden maar gelooft op grond van zijn ervaringen en moed, dat er mogelijkheden zijn die in onszelf en de werkelijkheid liggen opgeslagen. Dit begrip over geloven is wat geloven in een god inhoudt, ook in Islam en in zekere zin ook in Boeddhisme.
‘Geloof’ betekent dus niet ‘voor waar houden van iets dat niet te bewijzen valt´.  Het woord ‘Geloof‘  heeft zich ontwikkeld uit het Middeleeuwse woord ‘belief’ en ‘bi-leven’ en betekent juist niet ‘voor waar houden op gezag van een ander’  maar ‘ bileven’ dat prijzen, waarderen of liefhebben betekent,  verwant aan het Duitse (be)lieben en het Latijnse libido, levenslust!

Geloof is aldus levenslust, zin hebben om de schouders eronder te zetten. Haar oogmerk is ´realisering´ zowel voor zichzelf als voor anderen. Het is een bewustzijn van essentiële mogelijkheden die deze wereld ons kan bieden. Het is een push in ons genetisch materiaal dat naar voltooiing dringt: wij  zijn ‘ warriors of the possible.’ Andere eigentijdse site over ‘God’, meer

Aktueel lied over God van Huub Oosterhuis, gezongen door zijn dochter

Verwarring van termen in godsdienstige debatten. Voor dummies

Religieuze termen worden verward . 

Het gebruik van religieuze termen in het maatschappelijk debat vraagt om een algemene zindelijkheidstraining. Ik wijs op verwarring in woorden, die grote gevolgen kan hebben.
Ken het verschil tussen ideologie en geloof. Verwar niet geloof en cultuur.

Er zou een ‘Theologie voor dummies‘ moeten komen. Voor bestuurders, wetenschappers en voor iedereen. Spoedcursus over het minimum van wat politici ,bestuurders, wetenschappers en eigenlijk iedereen behoort te weten wanneer hij over godsdienstige zaken discussie voert of spirituele waarden op hun zinvolheid wil beoordelen. Nederlandse politici behoren zich allereerst met godsdienst bezig te houden wanneer deze godsdienst de begrenzing van de grondwet overschrijdt. Wanneer samenwerking vereist is, behoren zij daarnaast ‘andersdenkenden’ te begrijpen en aan te voelen. Tenslotte bewaken zij ook universele spirituele waarden, zeker wanneer deze waarden de grondslagen van de Westerse beschaving vormen.  Heeft U interesse voor mijn boekontwerp daarover? Meer..….

Weet wat vrijheid van meningsuiting precies inhoudt en de betekenis van termen. Meer

Over theologische vernieuwing in het algemeen. Meer

bbbbbb 

Tekst op de Berlijnse Muur geschreven (1980 c.a.)

How is god? She is black 

N.B. Er staat niet: who, wie?

De betekenis van Jezus

Jezus is hoogst waarschijnlijk een historische figuur geweest. In ieder geval wordt door zijn verhaal ons duidelijk hoe wij het mooiste, liefste, rechtvaardigste met de werkelijkheid kunnen omgaan.  Het boeiendste vind ik zelf Jezus lef om kritiek te hebben op de bijbelse overlevering zelf, dus op wat de kerkelijke leiders als goddelijke traditie doorgaven. De Hebreeuwse uitdrukking: “Er staat geschreven” betekent feitelijk “God zegt”. Zodat de tekst van Jezus (bergrede) betekent : “Er staat geschreven…, maar ik zeg jullie”. Hij gaat hier dus als het ware tegen de traditionele “God” in. Wij zijn vrij, geen slaven van een traditie – MEER

Zijn tekst in zijn moedertaal met betekenis voor ons nu.

Ik heb de tekst in handen gekregen van de betekenis van de woorden die Jezus in zijn eigen moedertaal, het Aramees heeft uitgesproken. Daar is geen woord Spaans bij, geen te verticaal woord dat we niet zouden kunnen begrijpen.(Douglas-Klotz, Neil (2006). Blessings of the Cosmos. Wisdom of the heart from the Aramic Words of Jesus. Het Aramees kent veel grondwoorden die vele betekenissen hebben. Geen woord ervan is door de handen van de angstige kerk opgepept tot iets magisch of verticaal bovennatuurlijks, zodat wij het’ beter’ zouden kunnen geloven. Ook hebben de woorden niet van Jezus een god gemaakt, vanuit de angst dat we anders geen houvast zouden hebben. De woorden zijn even eenvoudig als die van Boeddha.Jezus en Boeddha zijn mensen zoals wij met dezelfde natuur en daar ligt hun ontroerende betekenis. MEER...

Islam

Secularisatie-pogingen binnen de Islam

De Koran heeft, net zo als de bijbel in het Westen, een eigentijdse interpretatie nodig omdat het ook een cultureel product is en niet in alles ‘letterlijk’ genomen moet worden. Nieuw denken moet het opnemen tegen vele traditionele scholen en is daarom moeilijker dan in het Westen waar bijvoorbeeld de katholieke kerk maar één centraal gezag kent. De Koran is geopenbaard in de 7e eeuw, toen de Arabische wereld aan grote veranderingen onderhevig was, van een matriarchale nomadencultuur naar een stedelijk patriarchaal systeem.

Het is hoog tijd dat de Moslimwereld de openbaring van hun godsdienst durft te bestuderen als een actueel gebeurtenis in de taal van die tijd. Veel Islamitische wereldleiders hebben het afgelopen decennium tot vernieuwing opgeroepen en tot actualisatie van het geloof! Meer 

Ontmoeting Boeddhisme  en Westelijk Christendom

DEZE ONTMOETING KON WEL EENS DE BELANGRIJKSTE GEBEURTENIS VAN DEZE 21E EEUW WORDEN (Toynbee). Deze ontmoeting kan de diepte behoefte aan zingeving en waarden in ons weer vitaliseren. Niet dat we in een pij moeten gaan lopen, maar de ontmoeting kan het beste in onszelf weer helder maken. In een apart artikel heb ik die betekenis persoonlijk uiteengezet en theoretisch de begrippen vanuit het Christelijk Westen en het Boeddhisme met elkaar vergeleken. Ze verhelderen elkaar  MEER.

 Godsdienst en mystiek

Het gaat niet om riten en bijbel lezen, maar om een intense beleving met een diepe ervaring van het goddelijke.

De menselijke pool in het betrekkingsgebeuren (tussen jou en je oorsprong) wordt tot huiveren gebracht (ontzag), legt zich toe op het zoeken van god (contemplatie), wijdt zich vurig (devotie), maakt zich ontvankelijk (ascese), eigent zich gods leven toe (innerlijk leven), laat zich buiten zichzelf brengen in liefde (mystiek). Haar oorspronkelijke gaafheid en uiteindelijke volgroeidheid komen aan het licht (volmaaktheid). Een samenvattend overzicht over mystiek

Mijn andere site met meer o.a. teksten van Rumi meer

Spiritualiteit bij Indianen

Bij veel volkeren bestaat er een soort van natuurlijke religie (religie is letterlijk: verband tussen dingen). We zijn afhankelijk van water, voedsel enz. Dat vraagt om eerbied voor die ‘goden’. In de Indiaanse werkelijkheidsvisie is alles ongekend veel samenhangender dan in de modern-Westerse. In de uitspraak ‘dat is een goede hond’, is ‘goede’ meer een substantief dan een adjectief. Het Goede is het belangrijkste, heeft hier de verschijningsvorm van een hond.

Ze hebben het hier dus over ‘hondachtige goedheid’, goedheid zoals deze hier verschijnt in de ervaring die je zelf meemaakt, in dit geval in je gevoel met een hond. Dat is niet rationalistisch, maar emotioneel en heel dicht bij je gevoel . Het wijst op een emotioneel verband met de natuur en alles om je heen. Het levert een eerbied op voor alles. Lees Lila van de maker van de Zen van het motorrijden

 Soefisme

(uit: Tot de Ene. Dr.Witteveen,2006 Ankh Hermes). Het universeel soefisme probeert de eenheid tussen de godsdiensten te bevorderen. Daarttoe kreeg Hazrat Inayat Khan (geb. 1892) de opdracht de boodschap van het Soefisme naar het Westen te brengen (zoals rond 1970 het Boeddhisme volgde). MEER…

Print Friendly, PDF & Email