De betekenis van Jezus

Jezus is hoogst waarschijnlijk een historische figuur geweest. In ieder geval wordt door zijn verhaal ons duidelijk hoe wij het mooiste, liefste, rechtvaardigste met de werkelijkheid kunnen omgaan.

De traditie is niet heilig. Het boeiendste vind ik zelf Jezus lef om kritiek te hebben op de bijbelse overlevering zelf, dus op wat de kerkelijke leiders als goddelijke traditie doorgaven. De Hebreeuwse uitdrukking: “Er staat geschreven” betekent feitelijk “God zegt”. Zodat de tekst van Jezus (bergrede) betekent : “Er staat geschreven…, maar ik zeg jullie”. Hij gaat hier dus als het ware tegen de traditionele “God” in. Wij zijn vrij, geen slaven van een traditie –

Kerklid zijn is geen garantie Jezus deed hij iets wat de toenmalige joodse traditie godslasterlijk vond! Hij uitte kritiek op de neiging van het joodse volk om zich als beter te beschouwen dan de natuurvolkeren. Zo prijst hij het geloof van de heidense honderdman, die van buiten de grenzen van het gelovige Israël komt. Hij gaat in tegen te gemakkelijke etikettering: niet het lidmaatschap van een volk of van een kerk is heilsgarantie (“Niet zij, die roepen Heer, Heer, zullen binnengaan in het Rijk der Hemelen”).

Voorspelling van het einde der tijden Een voorbeeld van zijn weinig traditionele inslag: aan de gewoonte van zijn tijd om zich te verliezen in apocalyptische schilderingen over het einde der tijden doet Jezus niet mee. Hij is er erg sober in, suggereert niet bij een God op tafel te kunnen kijken, maar roept op om je niet in toekomstspeculaties te verliezen, omdat de mens zelf door zijn eigen levenswijze zijn toekomst bepaalt en ook het uiteindelijk Oordeel over zichzelf.

Het kerstverhaal Het is stuitende onwetendheid om het Kerstverhaal als een mooi sprookje op te blijven vatten en niet de actuele boodschap die van het verhaal uitgaat te begrijpen. Er zijn drie stijlfiguren in het verhaal verwerkt als een Umwertung van alle wereldse waarden. Een beroemde wereldstad staat tegenover een kribbe; een verlosser die gebonden is; een machtig Heer tegenover een kindje. Met andere woorden verlossing kan overal plaats vinden. De aankondiging van het Kerstverhaal luidt dan: ”Heden is U in de stad van David (1) de verlosser geboren (2), Christus de Heer (3). In het vervolg van de boodschap worden die 3 waarden omgedraaid: “ En dit zij u tot teken: Gij zult een kindje vinden (3), gewikkeld in doeken (2), liggend in een kribbe (1). Het kerstverhaal is een romantische vertelling achteraf van wat Jezus in zijn leven preekte. De os en de ezel staan eeuwen terug in het oude testament bij de voorspelling dat de tijden zullen veranderen, verbeteren. De drie koningen staan voor de droom dat Oost en West in vrede en verzoening kunnen gaan leven. De onbevlekte ontvangenis van Maria is hèt voorbeeld van onbegrip: maagd is synoniem voor onbezoedeld door ego-gedachten, zuiver en ontvankelijk voor wat in het leven als Eerste komt, van hetgeen het belangrijkste is. Het is als de verwelkoming van een baby, een wonder dat je zelf niet maakt, dat je wordt toevertrouwd, in plaats van dat je alles zelf plant. Die liefde van ouders voor een kind, is meestal uitzonderlijk sterk.

Het Paasfeest enPinksteren Een moeilijk te duiden feest, dat toch altijd als het belangrijkste feest beschouwd is in de traditie. In ons universeel bewustzijn zoals quantumwetenschappers dat opvatten is er wel plaats voor ongehoorde dingen, zonder dat we dat als een plotseling wonder ‘van boven’ behoeven te beschouwen. Onze werkelijkheid kent haar geheimzinnigheid, haar informatie en berichtgeving door het ‘normale’ heen. Alsof wij buiten de dood om blijven bestaan. Een dag of wat na Jezus’ begrafenis lopen er twee bekenden, de Emmausgangers op de weg en plots voegt zich een derde bij hen op weg naar Emmaus. Herkennen zij hem, herkennen zij hem niet? Hij praat in de geest van Jezus; en dan is die derde persoon weer weg. Alsof de boodschap van Jezus nu meer spiritueel wordt overgebracht door hem en herkenbaar is. Alsof de dood overwonnen is. Met Pinksteren gaat het nog een stapje verder. Nu wordt de spirituele boodschap ook door de leerlingen zelf overgebracht. Terug naar algemene subsite over God?, Islam, Boeddhisme

Print Friendly, PDF & Email