Nieuwste werkelijkheidsvisie: de quantumwerkelijkheid

 

BEWUSTZIJNS GROEP GRONINGEN:

 er bestaat in NL een hechte groep (voornamelijk gepensioneerde wetenschappers en hoogleraren van  velerlei disciplines die al jaren bijeenkomt. Komt laatste vrijdag van de maand bijeen ‘s middags met een tevoren bepaalde agenda. Wilt u meer weten over deze groep of zou u willen deelnemen, Mail

 

Een uiterst interessante site is die van Christina von Dreien, over wat wij aan informatie allemaal kunnen opvangen en hoe we die info ten goede kunnen aanwenden. Link

Ons brein speelt ons ook parten en  vraagt om  herbedrading.

De wetenschappelijke inzichten over geluk en welzijn laten zien hoe ons brein nog niet is aangepast aan het moderne leven (Laurie Santos, 2019 schreef daarom de cursus  The science of well-being zie meer op coursera.org)  De volgende psychologische verklaringen worden hiervoor genoemd.

  1. Ons brein heeft nog geen manier gevonden om te gaan met het observeren van anderen die het beter doen of er beter uitzien. Succes van een ander doet ons slechter voelen en we voelen ons niet beter als een ander het slechter doet. Scrollen op internet tast dan ook onze geest aan. Daar kunnen we bewust iets tegen doen (vriendelijkheid, dankbaarheid, mediteren, praatje maken)
  2. Vroeger waren dingen die moeilijk te krijgen waren, zoals zoetigheid, iets waarop ons brein naar zocht. We vergeten simpele vanzelfsprekende dingen van vroeger die ons gelukkig maakten en waar ons brein vroeger niet naar zocht omdat het zo gewoon voorhanden was. We verwaarlozen contacten en zitten de hele dag op internet.
  3. 40 % van ons geluksgevoel is iets dat je zelf zou kunnen bepalen. door gedragsaanpassingen. 50% is ingebouwd. 10 % wordt bepaald door omstandigheden. Misverstand is bijvoorbeeld dat je geluksgevoel bepaald wordt door jezelf doelen te stellen (diploma, cijfer, hoog salaris). Het ontbreekt ons brein aan dat inzicht en het zit niet in onze dagelijkse routine om die van punt 1 en 2 te doorbreken en door geluksmakende alternatieven  te vervangen.
  4. Herbedrading van ons brein kan gebeuren door oefenen en bewust een andere mindset verwerven. (smartphone tijdje uit, minder materialistisch worden, meditatie, minder hedonistisch, tegen korte termijnbevrediging, inzicht in onze race om een ander bij te houden enz.) 

Onze werkelijkheid, hoe die in elkaar zit, blijkt veel vloeiender en een-voudiger  te zijn dan we tot voor kort dachten, het is een quantumwerkelijkheid. Niets hangt los of is helemaal op zichzelf een los voorwerp dat onafhankelijk is. (zoals we eeuwenlang dachten als visie van Newton: de bollen in het heelal hangen daarboven los van elkaar). Nee, alles hangt samen,  verbonden, in een groot geheel. Deze ontdekking werd met name gedaan door mensen als Einstein e.a. Die konden allerlei verschijnselen in ons heelal niet verklaren met de oude wetenschappen en ontwikkelden de zogenaamde relativiteitstheorie: de wereld bestaat niet uit losse bouwstenen, maar moet worden opgevat als een universele stroom van samenhangende en elkaar op hun beurt beïnvloedende gebeurtenissen. ( Aanvankelijk botste de relativiteitstheorie van Einstein en anderen met de eigenlijke quantentheorie.  Hoe kon non-lokaliteit en het bestaan van meetbare eigenschappen immers samengaan?). Maar latere experimenten hebben aangetoond dat die twee visies juist goed in elkaar pasten en zelfs ook de ontstaansgeschiedenis van sterren en planeten beter inzichtelijk konden maken. Zie meer in de link.).

Wat ik erover dichtte (waarin alle kernbegrippen verwerkt zijn (copyright).

N.B. Eerst onderstaand geluid aanzetten en dan rustig de beelden bekijken die de astronauten zagen toen ze vanuit de ruimte naar de aarde keken en hun ontroering benoemden

 

 

 

 

 

David Bohm, beroemd quantenfysicus  kwam met een verzoenend model waarin zowel het principe van non-lokaliteit als het bestaan van volledig meetbare eigenschappen verwerkt zaten). In zijn boek Heelheid en de Impliciete Orde (1985) schrijft hij zó eenvoudig dat alles te volgen is, ook voor ons leken, met alle konswenties van dit nieuwe wereldbeeld voor andere disciplines en ook ons dagelijks

Het is een Onverdeelde Vloeiende Heelheid. Het is als de golven in een stroom, de golven  zijn vormen in de stroom die komen en gaan en elkaar beïnvloeden. Zo ook onze gedachten en ideeën, ze zijn als vormen in de stroom, rimpelingen,  draaikolkjes weer verdwijnen. Sommige gedachten blijven enige tijd stabiel zijn, terwijl andere direct weer opgaan in de stroom.

Het voorstel tot een geheel nieuwe visie op de werkelijkheid  houdt in dat we alle materie zien als vormen van een en dezelfde  universele stroom of flux, die niet expliciet kan worden beschreven maar alleen impliciet kan worden gekend. In deze stroom zijn geest en materie geen afzonderlijke substanties, maar verschillende aspecten van één hele en onverbroken beweging.

Hiermee is de samenhang van alles te zien, is de oude wereldvisie van splitsing en verdeeldheid als ongeldig voorbij met diepgaande gevolgen voor alles. Voor ons dagelijks leven: mensen bestaan niet apart en verschillen niet. Voor wetenschap en godsdienst: zijn aspecten van hetzelfde want er is maar één werkelijkheid. Daarom zijn oorlogen uit een oude tijd, enz. De nieuwe visie maakt een einde aan de verdeeldheid die het gevolg is van onze huidige houding ten opzichte van atomische (oude) zienswijze , waardoor we alles van alles scheiden. (natuurlijk bestaan dingen apart maar nu zijn we ons bewust van de grenzen van deze zelfstandigheid en ‘stabiliteit’.  (naar  Bohm)

Het  geheel kent een soort impliciete orde. De werkelijkheid is in ingevouwen geheel en als het zich in allerlei vormen uitvouwt, dan zijn die zich expliciet uitvouwende vormen uit een dieper eenheidsveld voortkomend en daarin verbonden en samenhangend.  Maar strevend naar harmonie, evenwichtige verhoudingen en heelheid. (heel-al)

De verkijken is het  symbool van hoe we eeuwenlang hebben gekeken: ik hiér—— dáár de verte:

Maar kijk nu eens naar een holografisch gevormd schilderij. Vanuit welke kant je ook kijkt en naar welk detail: overal zie het geheel kleiner of groter afgebeeld. Het hologram is een goed symbool van de nieuwe wijze waarop we naar de werkelijkheid kijken. Dit nieuwere zicht op de werkelijkheid als een samenhangende geheel  is voor te stellen als in elkaar geneste holygrammen, die vanuit het ene of het andere blikperspectief steeds dezelfde samenhang laten zien,  in elkaar geneste zelfde delen. Je kunt ook zeggen: het oude (nog vaak gehanteerde wereld beeld en onderzoeksmodel is dat van een grote puzzels met allemaal kleine losse stukjes die men in elkaar wil zetten.

Maar de nieuwe visie van de quantenmechanica heeft ook grote gevolgen voor alle andere takken van wetenschap. Zowel de aloude splitsing wetenschap-religie verdwijnt, de filosofie zal zich meer op het nut van het dagelijks leven werpen, de psychologie zal weer ons universele bewustzijn en onze innerlijke kracht tot onderwerp van haar wetenschap nemen. Deze implicaties worden in het vervolg van dit artikel uitgewerkt.

Nu vast twee ervaringen van mijzelf: 1. in mijn vak als psychotherapeut: Als je in rust en volle aandacht met de cliënt bent en die zich veilig voelt, komt de oplossing als vanzelf uit de cliënt zelf: de werkelijkheid streeft naar eenheid en harmonie, de cliënt gaat zijn ware zelf beleven, voelt zich in harmonie en komt thuis. De therapeut is geen schepper, maar een assisterende vroedvrouw bij een geboorteproces.

2. Zelf is dit ook te ervaren in een meditatie waar de stroom gedachten tot rust is gekomen, en alle vragen stil worden, er een innerlijke ruimt ontstaat van vredigheid en onverdeeldheid. Het verklaart ook ons Universeel Bewustzijn (zie op deze site). Verschijnselen als teleportatie, de lange vlucht van vogels die ‘s winters het Zuiden zoeken, onze ontdekkingen om de natuur na te leren maken, dat we opeens hetzelfde denken.enz., vinden hier een verklaring.

Ontvangstapparaatje

Wij blijken bovenin onze hersens een apparaatje te hebben dat informatie uit energievelden in ons heelal kan opvangen en decoderen.  Het apparaatje, cystoskeleton genaamd, beschikt over miljoenen tubes, buisjes met ontvangmogelijkheid. Meer video’s daarover : klik op ‘het hele artikel’ onderaan deze pagina.

 

Een bekend natuurwetenschapper zegt over die ingenieusheid waarin ons heelal is opgebouwd, en waar we nog niet de helft van kunnen begrijpen:

Kunnen we ooit verwachten dit bestaan te zullen doorgronden?….Op een dag zullen we zeker het centrale idee achter dit alles begrijpen als zó eenvoudig, zó mooi, zó overtuigend, dat we tegen elkaar zullen zeggen:’O, hoe had het anders kunnen zijn! Hoe hebben we allen zo lange tijd zo blind kunnen zijn!’ (John Wheeler in Meijer (2013, p. 1)”

 

Lees het hele artikel met alle gevolgen voor ons hele leven en ons denken  meer.  

Maar zie ook over dit onderwerp mijn toekomstig boek: bij producten

De verandering in mindset. Video over David Bohm en leiderschap stijl.

Heldere cursus in NL, zie de website  van Pierre Capel, meer

Er bestaat een zeer uitgebreide cursus van Stanley Sobottka, em.Prof, over de quantumfysicay en vervolgens haar verband met de oude wijsheden van het Boeddhisme op zijn website.Meer

Ik ontdekte een website over de nieuwe werkelijkheid, waar het nieuwe bewustzijn ook aktie, aan jezelf werken enz. tot eenheid brengt en alle mogelijkheden van ons nieuwe bewustzijn in 2018 beschrijft en verbonden is met een heel internationaal collectief dat met deze materie bezig is. ZEER AANBEVOLEN. Klik:

Terug naar bestaan in vol bewustzijn op deze website

Nieuwste voorstelling van ons heelal. De Clifford torus

Print Friendly, PDF & Email